นพ.ปรเมษฐ์ ชัยวิรัตนะ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นพ.ทวนฤทธิ์ สอนสะอาด

โรงพยาบาลนครพิงค์

นพ.วิร บุญศิริคำชัย

โรงพยาบาลภูมิพล

นพ.สายันต์ สุเมธวานิชย์

โรงพยาบาลลำปาง

นพ.ยิ่งยง ต่ออุดม

โรงพยาบาล มศว

นพ.วิจุฬ ซื่อตรง

โรงพยาบาลชลบุรี

นพ.พงศธร เหล่าภักดี

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

นพ.ยงยศ เหลืองวิชชเจริญ

โรงพยาบาลราชวิถี

นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

โรงพยาบาลพุทธชินราช

นพ.สุรสิทธิ์ ปานมณี

โรงพยาบาลหาดใหญ่

นพ.อุรวิศ ปิยะพรมดี

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นพ.ภาณุพล ระจินดา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์