กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เข้ารับตำแหน่งประธานอนุสาขาโรคกระดูกสันหลังแห่งประเทศไทย ของราชวิทยาลัยฯ การดำรงตำแหน่งนี้มีวาระ 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2655 ถึงเดือนตุลาคม 2567 ในช่วงวาระนี้เป็นช่วงที่ประชาคมโลกเริ่มมีการฟื้นตัวหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 กิจกรรมต่างๆ ได้ถูกรื้อฟื้นให้จัดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าร่วมของสมาชิกและผู้สนใจ ณ สถานที่ประชุม กิจกรรมโดยปกติซึ่งประกอบไปด้วย Operative Spine Couse ประจำปี, Basic Spine Course, การประชุมสัมนาของแพทย์เฟลโล่ต่อยอด การจัด Cadaveric Workshop และการประชุมย่อยอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศของสมาชิก ต่างก็เน้นการประชุม onsite มากกว่าการประชุม online ซึ่งจำเป็นต้องถูกจัดขึ้นในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมานี้

      กระผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม Operative Spine Couse ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ถึง 20 มกราคม 2566 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศที่คุ้นเคยก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19 กระผมและคณะกรรมการชุดใหม่ที่จัดตั้งขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน จะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ จะรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงานของอนุสาขาฯ ให้เป็นไปตามที่สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการ โดยมีการกระจายไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิกผู้สนใจ

      ท่านสมาชิกสามารถเสนอแนะและสอบถามผ่านทางตัวแทนกรรมการกลางของแต่ละสถาบันหรือแจ้งมาทางอีเมลของอนุสาขาฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ประธานอนุสาขาโรคกระดูกสันหลังแห่งประเทศไทย