กรรมการจากสมาชิกราชวิทยาลัยฯที่เชี่ยวชาญทางการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นายแพทย์สุทธิภาศ พงศ์มณี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช โรงพยาบาลรามา
นายแพทย์กันต์  แก้วโรจน์ โรงพยาบาลรามา
นายแพทย์ปัญญา ลักษณะพฤกษา โรงพยาบาลศิริราช
นายแพทย์วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร โรงพยาบาลศิริราช
นายแพทย์จตุพร โชติกวณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช
นายแพทย์เอกพจน์ ก่อวุฒิกุลรังษี โรงพยาบาลศิริราช
นายแพทย์ธนัตถ์ วัลลีนุกุล โรงพยาบาลภูมิพล
นายแพทย์สมบัติ  คุณากรสวัสดิ์ โรงพยาบาลเลิดสิน
นายแพทย์ปฤศนัย  พฤฒิกุล โรงพยาบาลเลิดสิน
นายแพทย์ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์ โรงพยาบาลเลิดสิน
นายแพทย์รุ่งรัฐ  จิตตการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นายแพทย์ชัยศิริ  ชัยชาญกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นายแพทย์ปวิณ คชเสนี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นายแพทย์รัฐฤกษ์ อรุณากูร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
นายแพทย์กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์ โรงพยาบาลตำรวจ
นายแพทย์ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล โรงพยาบาลวชิระ
นายแพทย์ปิยวรรษ  บิณฑจิตต์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นายแพทย์วีระ    ชัยยะมงคล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นายแพทย์สุรชัย   แซ่จึง  โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นายแพทย์เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นายแพทย์ศรัณย์ ไพรัชเวทย์  โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
นายแพทย์ภานุพล ระจินดา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์ศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์มนูญ  เลียวนรเศรษฐ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายแพทย์อุรวิศ  ปิยะพรหมดี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายแพทย์สุรสิทธิ์  ปานมณี โรงพยาบาลหาดใหญ่
นายแพทย์สุรวุฒิ รุจิราวรรณ โรงพยาบาลพุทธชินราช
นายแพทย์อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล โรงพยาบาลพุทธชินราช
นายแพทย์ชุมพล ปิยวัณโณ โรงพยาบาลพุทธชินราช
นายแพทย์ยงยศ เหลืองวิชชเจริญ โรงพยาบาลราชวิถี
นายแพทย์เกียรติศักดิ์ วงศ์วรชาติ โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฏร์ฯ
นายแพทย์ชัยยุทธ สุธีรยงประเสริฐ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
นายแพทย์ธเนศ วัฒนะวงษ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
นายแพทย์สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
นายแพทย์ไชยยศ  ชัยชาญกุล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก